انتصاب

دکتر محمود بهمنی ، به عنوان «دبیر شورای راهبردی تحقیقات علوم شیلاتی کشور»منصوب شد.

ادامه خبر

1401/6/9