رئیس مرکز
معاونت پژوهش و فناوری
گروه تکثیر و پرورش
گروه اکولوژی
گروه ژنتیک و اصلاح نژاد
محققین مرکز
واحد حراست
روابط عمومی
حوزه اداری - مالی و پشتیبانی