رئیس مرکز
معاونت پژوهش و فناوری
گروه تکثیر و پرورش
گروه بیماریهای تغذیه و ژنتیک
گروه بیماریهای ویروسی و میکروبی
گروه اکولوژی
گروه ژنتیک و اصلاح نژاد
گروه فیزیولوژی تغذیه و تولید مثل
برنامه ریزی و بودجه
روابط عمومی
محققین مرکز
امور مالی
امور اداری
واحد حراست