رئیس مرکز
معاونت پژوهش و فناوری
گروه تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
گروه فیزیولوژی و تغذیه
گروه ژنتیک و اصلاح نژاد
گروه اکولوژی
محققین مرکز
واحد حراست
روابط عمومی
حوزه اداری - مالی و پشتیبانی