ریاست مرکز
معاونت پژوهش و فناوری
گروه تکثیر و پرورش
گروه اکولوژی
گروه فیزیولوژی و تغذیه
محققین مرکز
گروه ژنتیک
گروه بهداشت و بیماریها
مسعود حقیقی
سمت: مسئول گروه بیماری های ویروسی و میکروبی مرکز
مرتبه علمي: دکتری تخصصی فارماکولوژی - استادیار پژوهشی
تلفن: 01154245227
فکس: 01154245534
ايميل: masoud126@yahoo.com
امور مالی
امور اداری
واحد حراست