ریاست مرکز
معاونت پژوهش و فناوری
گروه تکثیر و پرورش
گروه اکولوژی
گروه فیزیولوژی و تغذیه
گروه ژنتیک
گروه بهداشت و بیماریها
امور مالی
امور اداری
واحد حراست