مرکز تحقيقات ماهيان سرآبي کشور ( تنکابن)

مرکز تحقيقات ماهيان سرآبي کشور ( تنکابن)

cfrc@ifro.ir
<br />ecetonkabon@ifro.ir

cfrc@ifro.ir
ecetonkabon@ifro.ir

فکس اتوماسیونی مرکز :72957330- 021 
<br />فکس  (جدید) : 44461788-011
<br />شماره تماس (جدید): 44461789-011
<br />

فکس اتوماسیونی مرکز :72957330- 021
فکس (جدید) : 44461788-011
شماره تماس (جدید): 44461789-011

تماس با ما

فکس (فعلی):     44461788 - 011
 
تلفن تماس (فعلی) :  44461789 - 011
 
 شماره های قدیم:
01154245534  
011-54245533
54245227-8
 
My title

My title
تماس با ما