تجهیزات و امکانات مرکز
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 370
تجهیزات بخش ماهی قزل آلای رنگین کمان طرح کلان SPF
 
-چاه ها مجهز به برجک هواده، سیستم اکسیژن دهی و تزریق ازن به منظور ضدعفونی کامل آب ورودی به استخرهای نگهداری مولدین و بچه ماهیان قزل آلا
-سیستم خنک کننده برای نگهداری تخم سبز تا تخم چشم زده
-60 عدد حوضچه بتنی با حجم 2 متر مکعب
-6 عدد انکوباتور عمودی (دوقلو) با آب 10 درجه سانتیگراد از تخم سبز تا چشم زده با دبی 3 -2 لیتر در دقیقه برای هر انکوباتور
-16 عدد انکوباتور کالیفرنیایی به منظور نگهداری بچه ماهی تا 1 گرم
 -14عدد وان 3 متر مکعبی برای نگهداری بچه ماهی تا وزن 50 تا 100 گرم
 
  
 
 
My title