مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور دارای 6 گروه تخصصی می باشد که عبارتند از:

v   تکثير و پرورش

کارشناسان گروه: مهندس بهروز بهرامیان (کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات)، مهندس محمدتقی آژیر (کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات)، مهندس یونس گلعلی پور (کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان)

v   ژنتیک و اصلاح نژاد

کارشناسان گروه: مهندس حمزه پورغلام (کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات)

v   فیزیولوژی تغذیه و تولید مثل

کارشناسان گروه: مهندس غلامرضا لشتوآقائی (کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان)، مهندس محمد اولیائی (کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان)

v   اکولوژی

کارشناسان گروه: دکتر میثم عرفانی (دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریا)

v   بیماریهای ویروسی و میکروبی

کارشناسان گروه: -

v   بیماریهای تغذیه و ژنتیک

کارشناسان گروه: -

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن 
My title

منوی کاربری

My title My title