مركز تحقيقات ماهيان سردآبي كشور دارای 5 گروه تحقیقاتی می باشد.
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 437

  گروه‌هاي تخصصي مركز عبارتند از:

1-     تكثير و پرورش

2-    اكولوژي

3-    ژنتیک

4-    بهداشت و بيماري‌ها

5-   تغذيه و فيزيولوژي     

 
My title