به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، سلمان ملک پور کلبادی نژاد عضو هیأت علمی این مرکز در کنفرانس بین المللی آبزی پروری نوآورانه (Innovative Aquaculture) که در تاریخ های 28 و 29 فروردین ماه سال جاری توسط دانشگاه های چیانگ مای کشور تایلند و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت مجازی برگزار شد شرکت نمود و در تاریخ 1403/1/28 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: معرفی روش های آزمایشگاهی اندازه گیری فعالیت پمپ Na+/K+-ATPase (وسترن بلات (Western blot) و ایمونوهیستوشیمی (Immunohistochemistry)، کاربرد و تفسیر نتایج استفاده از روش های فوق در آبزی پروری (Application of the Na+/K+-ATPase activity assay, western blot and immunohistochemistry techniques in aquaculture research) نمود. خلاصه ای از مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی که به صورت مجازی برگزار گردید به شرح ذیل می باشد:
استفاده از روش های گوناگون تحقیقاتی و آزمایشگاهی اندازه گیری فعالیت پمپNa+/K+-ATPase مانند وسترن بلات (Western blot)، شناسایی پروتئین ها و اندازه گیری میزان بیان آنها، ایمونوهیستوشیمی (Immunohistochemistry) و استفاده از آنتی بادی های گوناگون جهت شناسایی و تعیین جایگاه قرارگیری پروتئین های انتقال دهنده یون ها در بافت های مؤثر در فرآیند تنظیم اسمزی ماهیان (آبشش ها، کلیه و لوله گوارشی) کمک مؤثری در شناسایی بهتر فرآیند های تنظیم اسمزی- یونی، بازسازی ذخایر در زمان رها سازی و انتقال بچه ماهیان، شناسایی شاخص های استرس در آبزی پروری، کاهش میزان بیماری زایی و مرگ و میر ناشی از استرس های مختلف در صنعت آبزی پروری، افزایش ذخایر آبزیان و در نهایت رشد و افزایش بهره وری تولیدات آبزی پروری محسوب می شود.