به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن مهندس محمد تقی آژیر، محقق مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور با توجه به توانمندی علمی و عملی، تجارب و سوابق عرصه ای و علاقه مندی به ارائه خدمات دانشی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، به پیشنهاد رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و طی ابلاغی از سوی دکتر خیام نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مدت 2 سال به عنوان «پژوهشگر مروج ارشد» در «کارگروه شیلات، دام و دامپزشکی- حوزه تخصصی ماهیان سردآبی» منصوب شد و توجه به ارکان اصلی ساختار شبکه دانش کشاورزی به ویژه منابع انسانی، منابع پایه، حفظ محیط زیست، بهبود معیشت بهره برداران، اقدام مشارکتی و افزایش تولید همسو با ارتقا، بهره وری به عنوان کلیدی ترین محورهای ملحوظ نر اعلام گردید.