برگزاري نشست پرورش ماهي آزاد در محيط هاي محصور با تأكيد بر پرورش در قفس