به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور ساعت 11روز یکشنبه 4 تیر 1402، 9805 عدد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 45 گرم منتج از تکثیر مصنوعی سال 1400 مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت با هدف بازسازی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند و استراتژیک دریای خزر در ناحیه بالادست رودخانه چشمه‌کیله (سرشاخه رودخانه‌های دوهزار و ولمرود) رهاسازی شد. عملیات رهاسازی بچه‌ماهیان با حضور دکتر اکبرآبادی و مهندس جعفرنژاد، رئیس و کارشناس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و همکاری اجرایی و نظارت کارشناسان اعزامی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (دکتر عرفانی، مهندس راست‌روان و آقایان ساسانی و حمید‌پور) انجام و قبل از رهاسازی مکان مناسب تعیین و سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی، هم‌دمایی و همسان سازی خصوصیات شیمیایی آب صورت پذیرفت.