به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن پیرو برگزاری جلسه هم اندیشی مورخ 1401/12/1 برای توسعه تکثیر و پرورش گونه ارزشمند ماهی آزاد دریای خزر در راستای توسعه آبزی پروری دریایی و تحقق اهداف برنامه تحولی وزارت جهاد کشاورزی توسط معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران، روز سه شنبه 1401/12/9، مهندس رنگرز جدي، مجری توسعه پرورش ماهی در قفس سازمان شیلات ایران؛ مهندس منعمی، معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان مازندران و مهندس جوربنیان، رئیس اداره شیلات شهرستان تنکابن از این مرکز بازدید نمودند. در ابتدا خانم دکتر لشگری، رئیس این مرکز ضمن خوشامدگویی گزارش مختصری از فعالیتهای تحقیقاتی شاخص انجام شده و در دست اجرای مرکز در حوزه ماهی آزاد دریای خزر ارائه نمود. در ادامه در خصوص اهمیت، ضرورت و قابلیت پرورش نسل اهلی شده این ماهی در قفس های پرورش ماهی مستقر در دریای خزر؛ نوع، محل و عمق استقرار قفس ها، تعداد تکثیر کنندگان و پرورش دهندگان حال حاضر ماهی آزاد دریای خزر، در نظر گرفتن بیش از یک مرکز تولید تخم چشم زده و بچه ماهی و بیش از یک مزرعه حد واسط جهت تولید ماهی پیش پرواری آزاد دریای خزر، ردیابی ماهیان آزاد رهاسازی شده توسط مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و ... بحث و تبادل نظر شد. در پایان بازدید از سایت های تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان عاری از عوامل بیماری زای خاص و پرورش ماهی آزاد دریای خزر انجام شد و مقرر گردید سازمان شیلات ایران با برگزاری جلسات مشترکی قبل از آغاز سال 1402 با حضور صاحبنظران مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی)، تولید کنندگان ماهی آزاد، پرورش دهندگان ماهی در قفس و ... برنامه ریزی های لازم را جهت معرفی ماهی آزاد در پاییز 1402 به قفس های پرورش ماهی مستقر در دریای خزر انجام دهد.