به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، خانم دکتر لشگری رئیس مرکز ماهیان سردآبی کشور- تنکابن، گفت: یک طرح شاخص خاص و سه پروژه شاخص که دو مورد بنیادی و یک مورد کاربردی توسعه ای خاص می باشند، در مرکز انجام شده است.
وی، با اشاره به اینکه برای ایجاد مرکز رشد با پارک علم و فناوری استان مازندران، رایزنی صورت گرفته، افزود: یک یافته قابل ترویج، چاپ هشت مقاله علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، یک گزارش نهایی و سه نشریه فنی و مروری دارای شماره فروست، حضور در سه کنفرانس معتبر بین المللی، حضور در یک کنفرانس معتبر ملی و حضور در 6 کارگاه آموزشی بین المللی داخلی از دیگر مواردی است که جزو فعالیت های مرکز محسوب می شود.
خانم دکتر لشگری، پس از تشریح پروژه های در حال اجرا، عنوان کرد: تقویت سیستم ایمنی ماهی قزل آلا رنگین کمان با مکمل غذایی عصاره خشک دو گیاه مرزنگوش و صبرزرد و دستیابی به تغييرات بيان ژن های گیرنده آلفا و بتا هورمون تیروکسین در تخم و لارو ماهی آزاد دريای خزر از زمان لقاح تا جذب کیسه زرده، دو دستاورد مهم مرکز در سال جاری به شمار می روند.
برگزاری چهار برنامه انتقال یافته های علمی، دو برنامه روز مزرعه، 27 کارگاه آموزشی ترویجی، 23 بازدید طرح یاوران تولید و برگزاری 2 جلسه کارگروه ترویج از دستاوردهای ترویجی مرکز است که خانم دکتر لشگری آنها را معرفی کرد.