پیرو نامه ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزي به شماره20/39016  مورخ  1401/11/04 با موضوع برنامه جامع آموزشی - ترویجی  
به عنوان یک فعالیت ویژه ترویجی « پویش ترویجی الگوي کشت ملی » ؛ ویژه الگوي کشت ملی محصولات زراعی، به استحضار میرساند
به منظور ارائه اطلاعات لازم در خصوص ویژگیها، اهداف، رویکردهاي « پویش ملی ایرانیان براي امنیت و اقتدار غذایی » با شعار
برنامه الگوي کشت ملی به آحاد مختلف جامعه و همچنین بیان شیوههاي مشارکت و همراهی آنان در این طرح راهاندازي شده است که از
قابل دریافت است. در این راستا به پیوست پوستر ویژه پویش مذکور ارسال میگردد. از آنجا که pak.iate.ir طریق آدرس اینترنتی
افزایش میزان استقبال مردم از این پویش منوط به اطلاعرسانی گسترده آن است صدور دستورات لازم براي این کار و به ویژه بارگذاري
پوستر و لینک پویش در تمام سایتها و زیرپورتالهاي مرتبط با وزارت جهاد کشاورزي، سازمانها، مؤسسات، شرکتهاي تابعه و در صورت
امکان سایر وزارتخانه ها، ارگانها و نهادها موجب امتنان خواهد بود.