به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر سلطنت نجار لشگری، عضو هیأت علمی این مرکز در تاریخ 1401/10/14 اقدام به برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " امنیت زیستی در آبزی پروری پایدار " نمود. در این سخنرانی که به صورت مجازی با حضور محققان پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از طریق سامانه ویدئو کنفرانس مرکز مذکور  برگزار گردید موراد ذیل ارائه شد:

راهكار اصلي افزايش رشد آبزي پروري بر اساس توصيه OIE و FAO افزايش امنيت زيستي و مديريت بهداشتي در مزارع می باشد. بروز بيماري ها به عنوان اولين (غذا دومين و قيمت سومين) مانع توسعه آبزي پروري در دنيا معرفي شده است. امنيت زيستي ( Biosecurity ) اجراي اقداماتي جهت كاهش خطر ورود يك بيماري عفوني به مزرعه و گسترش آن در ميان آبزيان و نيز كاهش خطر انتقال بيماري به ساير مزارع و ساير گونه هاي حساس مي باشد. اين اقدامات همچنين باعث كاهش استرس در ماهيان و در نتيجه كاهش ابتلا آنها به بيماري مي شود. كاهش خطر ابتلاء به بيماري و به حداقل رساندن گسترش آن، ارتقاء سلامت ماهي، محافظت از سرمايه گذاري اقتصادي، محافظت در برابر بيماري هاي جديد و بهداشت و سلامت انسان از کاربردهای امنیت زیستی محسوب می شوند.