.تاریخ سخنرانی مجازی سرکار خانم دکتر لشگری از ساعت 12-10 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/7 به ساعت 12-10روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 تغییر یافت