به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، این مرکز پس از هماهنگی با معاونت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، اداره کل شیلات استان مازندران، مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز جهاد کشاورزی سرخرود و کلوده شهرستان محمودآباد در تاریخ های 26 و 27 مهر 1401 اقدام به برگزاری دو روز مزرعه با عنوان: مدیریت پرورش و تغذیه در مزارع آبزی پروری (سردآبی و گرمابی) و دو کارگاه های آموزشی ترویجی با عناوین: مدیریت کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی و مدیریت کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در مراکز جهاد کشاورزی سرخرود و کلوده شهرستان محمودآباد استان مازندران نمود. طی دو روز برگزاری حضوری و مجازی (از طریق شبکه آموزش کشاورزی) روز مزرعه و کارگاه های آموزشی ترویجی با حضور بهره برداران (پرورش دهندگان ماهیان سردآبی و گرمابی)، کارشناسان بخش اجرا (شیلات و جهاد کشاورزی)، محققان و کارشناسان پهنه موضوعات زیر مطرح گردید:

1-    چگونگی تعین نیاز تغذیه ای ماهی اعم از قزل آلا و کپور

2-    معیارهای انتخاب غذای مناسب در هر مرحله

3-    راهکارهای عملی برای کاهش هزینه های تولید با کاهش هزینه های خوراک

4-    چگونگی تشخیص غذای نامناسب و معیارهای آن

5-    بحث و تبادل نظر در خصوص ایجاد تعاونی تولید خوراک سردآبی و گرمابی در شهرستان محمودآباد و چگونگی کمک و هموار ساختن پروسه اداری این پیشنهاد توسط اداره شیلات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد

در پایان بهره برداران خواستار برگزاری روز مزرعه های کاربردی دیگری مانند: روشهای مدیریت آب، مکانیزاسیون و روشهای کاهش هزینه های تولید از مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی شهرستان محمودآباد و بهره مندی بیشتر از تجربیات علمی و عملی محقق معین و یاور تولید مراکز جهاد کشاورزی سرخرود و کلوده (مهندس محمدتقی آژیر) شدند.