به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن، 21 مهر 1401 دکتر رضایی، مدیر گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به همراه جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسی شیلات در این مرکز حضور یافتند و از سایت های تکثیر و پرورش مرکز بازدید نمودند. خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز حین بازدید از سایت های تکثیر و پرورش و آزمایشگاهها به بیان توضیحاتی در خصوص تاریخچه، اهداف و اهم فعالیتهای مرکز، عضویت مرکز در شبکه مراکز آبزی پروری آسیا-اقیانوسیه (ناکا)، تاریخچه و انواع سیستم های تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در ایران، گونه های سردآبی پرورشی کشور، روشهای تغذیه و ضد عفونی، روشهای سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب، اصول قرنطینه، امنیت زیستی، ارزیابی ساختار و تنوع ژنتیکی، حفظ و بازسازی گونه های در معرض خطر و به شدت در معرض خطر انقراض، تکثیر و پرورش و بهداشت و بیماریهای ماهیان سردآبی و ... پرداختند و پس از حضور دانشجویان در سالن جلسات در خصوص پروژه های تحقیقاتی شاخص انجام شده در مرکز از بدون تأسیس تا کنون و دستاوردهای آنها  توضیحاتی ارائه دادند. در خاتمه نیز با طرح سؤالاتی به ارزیابی دانشجویان پرداختند.