به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر بهمنی در سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران، در ارتباط با وضعیت و چشم انداز تحقیقات علوم شیلاتی کشور در توسعه فعالیت ‌های دریایی شیلات (در آب های خلیج فارس، دریای عمان و آب های دور) سخنرانی کرد.
وی با اشاره به اینکه پژوهــش و انجــام مطالعــات میدانــی گونه هــای مختلــف آبزیــان در مقایســه بــا ســایر گونه هـای گیاهـی و جانـوری خشـکی زی بسـیار دشـوار و متفـاوت اسـت، گفت: ماهیـت و طبیعـت زیسـت انــواع آبزیــان، بــه اکوسیســتم های آبــی شــیرین، لــب شــور و شــور وابســته اســت و پی بــردن بــه زیســت شناســی، رفتــار شناســی، تولیــد مثــل، مهاجــرت و ده هــا پدیــده ناشــناخته دیگــر مســتلزم صـرف صدهـا سـاعت وقـت و انـرژی و آن هـم در شـرایط بسـیار سـخت و دشـوار از اعمـاق دریاهـا و اقیانوس هــا گرفتــه تــا چشــمه ســارهای ارتفاعــات کوهســتان می باشــد.
دکتر بهمنی، با بیان اینکه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور قدمتی بیش از 100 سال داشته و 13 پژوهشکده، مرکز و انستیتو را در اختیار دارد، افزود: توسعه و گسترش پژوهش در زمینه شیلات و آبزیان در کشور، زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مذکور، انجام تحقیقات علمی - کاربردی درباره محیط زیست آبزیان به منظور حفاظت و بازسازی و ذخایر و بهره برداری پایدار از منابع زنده موجود در آب های کشور از مهمترین اهداف این موسسه به شمار می رود.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، شناسایی مناطق صیادی مهم شناورهای صید صنعتی (پرساینر) تون ماهیان در دریای عمان، پژوهش کاربردی در راستای الزامات IOTC، ایجاد زیستگاه های مصنوعی در آبهای ساحلی استان برای بازسازی ذخایر گونه های در معرض خطر انقراض، تهیه اطلس رنگی جلبکهای دریایی سواحل استان سیستان و بلوچستان - دریای عمان، دستیابی به تکنیک پرورش جلبک های دریایی در محیط طبیعی و استخرهای خاکی، تدوین آیین نامه و مقررات صید شاه میگو خاردار (لابستر) در آبهای ساحلی چابهار و شناسایی و خالص سازی سویه بومی یک گونه ریز جلبک با نام علمی دو نالیلا و دستیابی به دانش فنی تولید نیمه انبوه را از مهمترین فعالیت ها و وظایف مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، برشمرد.
وی از پایش روند و کیفیت بهره برداری برخی از گونه های تون و شبه تون ماهیان از طریق زیست سنجی در آبهای خلیج فارس ودریای عمان در راستای الزامات IOTC و دستيابي به دانش فني توليد بهبود دهنده زيستي لجن (خاك سياه) استخرهاي پرورش ميگو به عنوان طرح های مشترک مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و پژوهشکده میگوی کشور نام برد و از منطقه مکران به عنوان گنج دست نخورده اقتصاد دریا محور و اقتدار ملی یاد کرد.
تشریح موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان و پتانسیل های شیلاتی آن، میزان صید تون ماهیان و کفزیان در آب های جنوب کشور، زمینه های سرمایه گذاری در حوزه آبزی پروری، چالش ها و اولویت های شناسایی شده استان سیستان و بلوچستان و اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور در سال گذشته از دیگر مواردی بود که دکتر بهمنی به آنها اشاره کرد.
وی در پایان، ایجاد زیستگاه های مصنوعی، بومی سازی روش های نوین صید (تغییر رویکرد ازروش سنتی)، پرورش جلبک های دریایی و ریز جلبک و...، الگو سازی فعالیت تولیدی خرد شیلاتی (آرتمیا، ماهی، میگو، صدف و جلبک) در روستاهای ساحلی با الگوهای خانگی، افزایش تولید در واحد سطح در مزارع میگو و روش های نوین، ایجاد ارزش افزوده و استفاده از ضایعات (تن ماهیان)، پرورش ماهی در قفس و استخرهای ساحلی (هدایت فعالین صید به آبزی پروی دریایی)، پژوهش های بین رشته ای و ایجاد شهرک شیلاتی و راه اندازی بازار بورس تن ماهیان با حضور سرمایه گذاران بومی، مسولین سازمان منطقه آزاد را به عنوان مهمترین راهکارها و پیشنهادات در حوزه شیلات ارائه کرد.
گفتنی است این همایش طی دو روز (30 و 31 خرداد 1401) با مشارکت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و به همت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار می شود.