تون ماهیان و استان سیستان و بلوچستان:
سید احمد رضا هاشمی عضو هیت علمی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور )چابهار(
71 مجمع / مطلب زیر به مناسبت روز جهانی تون ماهیان )روز 2 ماه می یا 12 اردیبهشت( که توسط قطعنامه 124
عمومی سازمان ملل در دسامبر سال 2016 به جهت افزایش توجه و آگاهی نسبت به مدیریت و حفاظت ازگونه
 های تون ماهی نام گذاری شده، انتشار یافته است.