مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی – تنکابن
دکتر نجار لشکری رئیس مرکز، با بیان اینکه مرکز مذکور در سال جاری 4 پروژه را انجام داده است، گفت: 6 گزارش نهایی، در سال جاری فروست گرفت.
چاپ 2 کتاب و 10 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، از دیگر دستاوردهای مرکز است که دکتر نجار لشکری به آنها اشاره کرد.
وی در ادامه، پروژه های مهم مرکز متبوع خود را تشریح و عنوان کرد: برگزاری 168 نفر ساعت آموزش برنامه انتقال یافته های علمی، برگزاری 2 هزار و 175 نفر ساعت کارگاه آموزشی، 385 نفر ساعت آموزش کارشناسان پهنه و 12 نفر روز بازدید ترویجی در طرح یاوران تولید از دستاوردهای ترویجی سال جاری برای مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی محسوب می شود.
ارزیابی تاثیر ترکیب عصاری آبی الکلی دو گیاه مرزنگوش و صبر زرد به عنوان محرک ایمنی و بهبود دهنده رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان، افزایش اثر و توان برخی از پاسخ های سیستم ایمنی ماهی، بررسی جایگاه های صفات کمی مرتبط با صفت رسیدگی جنسی و کوواریانس آن با مراحل اولیه رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان و بررسی اثرات فیزیولوژیک هورمون تیروکسین در بیان ژن گیرنده های هورمون تیروئید در تخم و لاروهای ماهی آزاد دریای خزر از مهم ترین پروژه های این مرکز است که دکتر نجار لشکری به آنها اشاره کرد.
وی در ادامه، مشکلات پژوهشی و تحقیقاتی مرکز را تشریح کرد.
در ادامه دکتر حافظیه، از زحمات دکترنجار لشکری جهت تلاش شبانه روزی در جبران آسیب های وارده ناشی از سیل به مرکز تشکر کرده و لزوم پیگیری سند توسعه ملی در حوزه ماهی آزاد دریای خزر را خواستار شد.
در پایان دکتر حسین زاده صحافی نیز مشارکت بیشتر همکاران مجموعه با رییس مرکز و توجه ویژه به ناکا و تنظیم گزارش اقدامات الگویی و ارائه به موسسه را عنوان کرد.

مرکز ملی تحقیقات آبزیان آبهای شور - یزد
دکتر سرسنگی به نیابت از رئیس مرکز، با بیان اینکه مرکز مذکور در سال جاری 4 پروژه را انجام داده است، گفت: یک جلد کتاب و 4 مقاله در نشریات علمی پژوهشی معتبر خارجی به چاپ رسیده است.
دکتر سرسنگی در ادامه، پروژه های مهم مرکز متبوع خود را تشریح و عنوان کرد: اثر سطوح مختلف پروتئین بر کارآیی مولدین تیلاپیا در سیستم بیوفلاک، مقایسه عملکرد رشد و بازماندگی 5 سویه وارداتی تیلاپیا در آب لب شور، ارزیابی و مقایسه عملکرد تکثیر، کیفیت اسپرم و تخمک در نژادهای مختلف تیلاپیا و بررسی مولفه های تولید ماهی تیلاپیا در سیستم آکواپونیک از مهمترین پروژه هایی بود که دکتر قائدی به آنها اشاره کرد.
وی در پایان، مشکلات پژوهشی و تحقیقاتی مرکز را تشریح و خواستار حمایت همه جانبه ستاد موسسه در سال 1401 شد.
دکتر حافظیه، در خصوص تعیین تکلیف دو پروژه معوقه و گزارش علمی فنی سویه های وارداتی تیلاپیا و پیگیری در خصوص دو نامه ای که به جهاد استان در خصوص برگزاری سمپوزیوم تیلاپیا شده است تاکیدکرد.
دکتر حسین زاده صحافی نیز لزوم بحث آموزش و ترویج در مرکز در سال 1401را ضروری دانست.

مرکز تحقیقات ذخایر آبهای داخلی – گلستان
دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز، با بیان اینکه مرکز مذکور در سال جاری 8 پروژه را انجام داده است، گفت: 5 گزارش نهایی، در سال جاری فروست گرفت.
چاپ یک کتاب و 5 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، از دیگر دستاوردهای مرکز است که دکتر آقایی مقدم به آنها اشاره کرد.
دکتر آقایی مقدم در ادامه، پروژه های مهم مرکز متبوع خود را تشریح و عنوان کرد: برگزاری 32 نفر آموزش برنامه انتقال یافته های علمی، برگزاری 30 نفر روز آموزش در قالب روز مزرعه و 157 نفر روز بازدید ترویجی در طرح یاوران تولید از دستاوردهای ترویجی سال جاری برای مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی محسوب می شود.
بررسی رسیدگی جنسی ماهی کپور و کلمه در پره های صیادی سواحل جنوبی دریای خزر، بررسی و ارزیابی وضعیت اقتصادی اجتماعی صید پره در محدوده استان گلستان، بررسی مقایسه ای تکثیر طبیعی و مصنوعی گربه ماهی باله بادبانی و بررسی امکان تکثیر مصنوعی ماهی پنگوسی مخطط و تاثیر غنی سازی ناپلی آرتمیا با ویتامین های C و E بر شاخص های رشد و بازماندگی لاروهای آن از مهم ترین پروژه های این مرکز است که دکتر آقایی مقدم به آنها اشاره کرد.
در ادامه ، دکتر حافظیه، تحقق تعهدات مرکز، فعال کردن ایستگاه قره سو برای حضور شرکت های دانش بنیان، گزارشی در خصوص تکثیر بادبان ماهی، انجام مقالات مرتبط و هم راستا با پروژه های تحقیقاتی را خواستار شد.
دکتر حسین زاده صحافی نیز تشکیل مزارع الگویی در استان، تمرکز بر روی دست نوشته ها و بروندادهای نوشتاری را متذکر شد و اقدامات مرکز در خصوص تکثیر گونه های جدید ماهیان زینتی را از اقدامات بسیار شاخص مرکز عنوان کرد.
مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
دکتر صلاحی رئیس مرکز، با بیان اینکه مرکز مذکور در سال جاری یک طرح و 8 پروژه را انجام داده است، گفت: 4 گزارش نهایی، در سال جاری فروست گرفت..
چاپ دو کتاب و 20 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، از دیگر دستاوردهای مرکز است که دکتر صلاحی به آنها اشاره کرد.
وی در ادامه، پروژه های مهم مرکز متبوع خود را تشریح و عنوان کرد: برگزاری 80 نفر ساعت آموزش برنامه انتقال یافته های علمی، برگزاری 620 نفر روز کارگاه آموزشی و 16 نفر روز بازدید ترویجی در طرح یاوران تولید از دستاوردهای ترویجی سال جاری برای مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری محسوب می شود.
بررسی استحصال تخم به روش پنئوماتیک و دستی در ماهی قزل آلای رنگین کمان، بررسی شاخص های تکثیر و رشد نتایج حاصل از تلاقی ماهیان قزل آلای رنگین کمان، نقشه یابی لوکوس های صفت کمی مرتبط با رشد در قزل آلای رنگین کمان و بررسی و تعیین بازده اقتصادی، سهم هزینه ها و قیمت تمام شده تولید در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان از مهم ترین پروژه های این مرکز است که دکتر صلاحی به آنها اشاره کرد.
وی افزود: تولید 1200 پیش مولد قزل آلای رنگین کمان، 175 پیش مولد قزل آلای رنگین کمان عاری از بیماری، 2200 نر تغییر جنسیت یافته پیش مولد قزل آلای رنگین کمان، تولید 250 هزار لارو قزل آلای رنگین کمان و تولید دو هزار قزل آلای رنگین کمان پرواری از دستاوردهای فرآورده های بیولوژیک و هسته های اولیه آبزیان این مرکز به شمار می رود.
دکتر حافظیه ، معاون پژوهش و فناوری موسسه، در ادامه عنوان کرد از تحقق اولویت ها، 30 درصد فقط تحقق یافته است و لازم است مقاله های ارائه شده از مرکز مرتبط با پروژه های تحقیقاتی باشد. دکتر حسین زاده صحافی نیز استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاهی خبره و نخبه را متذکر شد و درادامه گفت پروژه های تحقیقاتی که در حوزه اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی قزل آلا دارید در خصوص کپور و سایر گونه ها نیز انجام دهید. در بحث ناکا نیز با مرکز تنکابن تعامل و همکاری داشته باشید.
در پایان از زحمات دکتر صلاحی و همکاران پرتلاش مرکزنیز تقدیر و تشکر به عمل آمد.

مرکز تحقیقات آرتمیا - ارومیه
دکتر نکویی فرد رئیس مرکز، با بیان اینکه مرکز مذکور در سال جاری یک طرح و 12 پروژه را انجام داده است، گفت: 5 گزارش نهایی، در سال جاری فروست گرفت و نیز یک فناوری قابل تجاری نیز به این عرصه ارائه شد.
چاپ دو کتاب و 12 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، از دیگر دستاوردهای مرکز است که دکتر نکویی فرد به آنها اشاره کرد.
وی در ادامه، پروژه های مهم مرکز متبوع خود را تشریح و عنوان کرد: برگزاری 297 نفر روز آموزش برنامه انتقال یافته های علمی، برگزاری 83 نفر روز کارگاه آموزشی، برگزاری 111 نفر روز آموزش در قالب روز مزرعه و 136 نفر روز بازدید ترویجی در طرح یاوران تولید از دستاوردهای ترویجی سال جاری برای مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محسوب می شود
طرح بررسی کارآیی مکانیزاسیون در استخرهای دومنظوره کشاورزی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مرکزی، پروژه بررسی اثر ویتامین E بر شاخص های فساد زی توده آرتمیا اورمیانا طی نگهداری در شرایط انجماد، بررسی شاخص های رشد و پاسخ های ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با عصاره هیدروالکلی جلبک اسپیرولینا و بررسی زادآوری و زنده مانی ماهیان گوپی تغذیه شده با غذای ترکیبی حاوی جلبک اسپیرولینا از مهم ترین پروژه های این مرکز است که دکتر نکویی فرد به آنها اشاره کرد.
وی در ادامه، مشکلات پژوهشی و تحقیقاتی مرکز را تشریح کرد.
در ادامه، دکتر حافظیه تحقق اولویت های مرکز را 20 درصد عنوان کرد وخواستار پیگیری جدی مرکز در خصوص تحقق اولویت ها به طور کامل شد. در ادامه نیز از زحمات دکتر نکویی فرد تشکر و کارنامه کاری یک ساله ایشان را نسبتا موفق عنوان کرد. دکتر حسین زاده صحافی نیز، اظهار داشت قراردادهای فناورانه در فرمت های مشخص به مرکز ارسال شده و مقرر شد معاونت ترویج ، جلساتی را با سازمان جهاد کشاورزی استان ها جهت همکاری های بیشتر در دستور کار قراردهد.

مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان - انزلی
دکتر جلیلی رئیس مرکز، با بیان اینکه مرکز مذکور در سال جاری یک طرح و 4 پروژه را انجام داده است، گفت: یک کتاب و 13 عنوان مقاله که حاصل تلاش محققان این مرکز است، به چاپ رسیده است.
وی در ادامه، پروژه های مهم مرکز متبوع خود را تشریح و عنوان کرد: برگزاری 415 نفر روز آموزش برنامه انتقال یافته های علمی و برگزاری 27 نفر روز کارگاه آموزشی از دستاوردهای ترویجی سال جاری برای مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محسوب می شود.
دستیابی به دانش فنی تولید کنسرو فراسودمند ماهی تون با استفاده از ژلاتین هیدرولیز شده حاصل از استخوان های سر تون ماهیان، استخراج کلاژن از پوست کپور ماهیان پرورشی و به کارگیری آن در تهیه کرم پوستی و ارتقای فرهنگ مصرف آبزیان با الگوسازی رستوران های شیلاتی از مهم ترین پروژه های این مرکز است که دکتر جلیلی به آنها اشاره کرد.
وی عنوان کرد: اجرای فاز عملیاتی پروژه تولید کنسرو فراسودمند ماهی تون با استفاده از ژلاتین هیدرولیز شده حاصل از استخوان های سر تون ماهیان، انجام آزمایشات شیمیایی و اجرای پروژه دانشجویی تولید چیپس ماهی با استفاده از گوشت چرخ کرده و سوریمی های ماهی فیتوفاگ و انجام آزمون های فیزیکی پروژه دانشجویی ژلاتین استحصالی از استخوان ماهی تون از جمله فعالیت های آزمایشگاهی این مرکز به شمار می رود.
دکتر جلیلی، گفت: تولید غذای حیوانات خانگی از ضایعات ماهیان پرورشی، به عنوان ایده فناورانه برتر در میان 30 ایده برتر در سطح کشور انتخاب شد. این دوره از جشنواره با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جهموری، ستاد فرهنگ سازی دانش بنیان، بنیاد ملی نخبگان و همکاری و مشارکت شبکه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد.
دکتر حافظیه ضمن تشکر از دکتر جلیلی اظهار داشت کارهای ارزشمندی در مرکز انجام شده؛ لازم است تنوع بخشی به محصولات شیلاتی مستمر باشد و تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی دنبال شود. دکتر حسین زاده صحافی نیز عنوان کرد: مرکز ملی فرآوری آبزیان در حوزه تجاری سازی محور است و بیشترین محصولات فناورانه را داراست و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.