نام دوره: معرفی برخی از روش های آزمایشگاهی مولکولی در مطالعات آبزیان

نام مدرس: آقای دکتر سلمان ملک پور

زمان: روز دوشنبه مورخ 1400/9/1

 ساعت:  8 الی  9:15 (انگلیسی)، 9:30  الی 10:45 و 11 الی  12:15

 محل برگزاری : وبگاه shak.iate.ir

 کانال استانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان مازندران