وزیر جهاد کشاورزی در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی: رسالت سازمات تات تشخیص مسائل و ارائه راهکار برای رفع مشکلات بخش کشاورزی است
بسترسازی برای اجرای برنامه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه "علمی" و "تجاری" کردن کشاورزی در این دوره، باید توسط سازمان تات انجام شود.
برای تحول در حوزه تحقیقات، باید زمینه مشارکت بخش خصوصی و مردم فراهم شود/ مدل بومی کشاورزی با حضور و ماموریت اعضای هیات علمی در مزرعه تعریف شود.