به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 19 آبان 1400 تعداد 2038 بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 19/5 گرم منتج از تکثیر مصنوعی سال 1399 مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت با هدف بازسازی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند و استراتژیک دریای خزر در بالادست رودخانه چشمه کیله تنکابن (پارک چالدره دوهزار) رهاسازی شدند. پیرو هماهنگی قبلی مهندس پاشازانوسی، رئیس مرکز شهید دکتر باهنر کلاردشت با خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور عملیات رهاسازی بچه‌ ماهیان با نظارت و همکاری کارشناسان این مرکز به همراه ثبت فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب، هم‌ دمایی و همسان سازی خصوصیات شیمیایی آب صورت پذیرفت و توصیه ‌هایی در خصوص رعایت نکات بهداشتی جهت حفظ کیفیت بچه ‌ماهیان حین حمل و نقل، بقا در محیط‌ های طبیعی، مکان ‌ها و زمان ‌های رهاسازی با توجه به وزن بچه‌ ماهیان و همچنین سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل از رهاسازی ارائه گردید. پس از رهاسازی بچه ‌ماهیان آزاد، دو عدد مولد نر ماهی آزاد با وزن حدود 800 و 1000گرم صید شده توسط اکیپ مستقر در حاشیه رودخانه چشمه ‌کیله تنکابن نیز جهت تکثیر به مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت منتقل شدند.