به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، ساعت 13:30 روز سه شنبه 11 مهر 1400 تعداد 1110 بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 37 گرم منتج از تکثیر مصنوعی سال 1399 مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت با هدف بازسازی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند و استراتژیک دریای خزر در نزدیکی مصب رودخانه چشمه ‌کیله تنکابن رهاسازی شد. پیرو هماهنگی قبلی مهندس پاشازانوسی، رئیس مرکز شهید دکتر باهنر کلاردشت با خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور عملیات رهاسازی بچه‌ ماهیان با نظارت و همکاری محقق این مرکز (آقای دکتر عرفانی) همراه با ثبت فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب، هم‌ دمایی و همسان سازی خصوصیات شیمیایی آب صورت پذیرفت و توصیه ‌هایی در خصوص رعایت نکات بهداشتی جهت حفظ کیفیت بچه ‌ماهیان حین حمل و نقل، بقا در محیط‌ های طبیعی، مکان ‌ها و زمان ‌های رهاسازی با توجه به وزن بچه‌ ماهیان و همچنین سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل از رهاسازی ارائه گردید. پس از رهاسازی بچه ‌ماهیان آزاد، یک عدد مولد ماده ماهی آزاد صید شده توسط اکیپ مستقر در حاشیه رودخانه چشمه ‌کیله تنکابن با وزن 3500 گرم نیز پس از سنجش فاکتورهای دما و اکسیژن محلول آب تانک حمل ماهی مولد جهت تکثیر به مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت منتقل گردید.