به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، روز سه شنبه 6 مهر 1400 جلسه ارائه گزارش پیشرفت سایت‌های الگویی/ مزارع الگویی ابلاغ شده مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 99 با حضور دکتر حسین زاده، معاون محترم ترویج و انتقال یافته‌های علمی مؤسسه و مدیران زیر مجموعه این معاونت و همچنین مجریان سایت های ترویجی، معاونین پژوهشی و رابطین ترویج و انتقال یافته های علمی پژوهشکده ها و مراکز مؤسسه برگزار گردید . در ابتدای این جلسه معاون ترویج و انتقال یافته های علمی مؤسسه، هدف از برگزاری این جلسه را پیگیری و تبادل نظر در خصوص مشکلات، راهکارها و شیوه درست اجرای عملیات اجرایی سایت‌ ها عنوان و به این مسئله اشاره کرد که آنچه در پایان اجرای سایت‌ها دارای اهمیت می‌باشد، مسئله اثرگذاری است که باید باعث تغییر مهارت و رفتار بهره‌برداران گردد . در ادامه جلسه، شش گزارش پیشرفت سایت الگویی سال 1399 مؤسسه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت که دو مورد از آنها با عنوان ترویج پرورش ماهی آزاد در مزارع سردآبی استان مازندران جهت معرفی به قفس و ایجاد مزرعه الگویی ارتقاء تولید با استفاده از تزریق اکسیژن مایع در مزارع سردآبی استان مازندران با مسئولیت خانم دکتر لشگری و آقای دکتر عرفانی مربوط به مرکز بود. در پایان، مقرر گردید که مجریان سایت‌های الگویی طبق برنامه زمان بندی شده، نسبت به اتمام و اجرای برنامه رونمایی سایت‌های الگویی و ارسال گزارش نهایی اقدام نمایند.