به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، روز چهارشنبه 12 خرداد 1400 محققان معین این مرکز (دکتر لشگری، دکتر حقیقی، دکتر ملک پور کلبادی نژاد) در جلسه معارفه محققان معین غرب استان مازندران که با حضور مهندس سلیمانی، کارشناس اعزامی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، مدیران جهاد کشاورزی، مدیران ترویج، مدیران مراکز جهاد کشاورزی، کارشناسان پهنه و محققان معین شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن برگزار شد حضور یافتند. در این جلسه اعلام شد که 413 مروج و 123 محقق معین در استان مازندران فعالیت می کنند، محققان معین ارکان شبکه مدیریت دانش هستند، در سال 1400 حداقل دو موضوع اولویت دار در حوزه های 1- زراعت و باغبانی و 2- شیلات در دستور کار هر مرکز جهاد کشاورزی قرار گیرد، رئیس اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی هر شهرستان پس از تشکیل 5 کمیته تخصصی 1- زراعت و باغبانی، 2- شیلات، 3- منابع طبیعی، 4- آب و خاک و 5- دام و طیور نیازمندی های آموزشی هر مرکز را استخراج نماید، در 21 شهرستان استان مازندران از بنر متحدالشکل جهت برگزاری کارگاه های آموزشی، روز مزرعه و بازدیدها استفاده شود، برگزاری روز مزرعه، برگزاری هفته انتقال یافته ها، برگزاری کارگاه های آموزشی، ایجاد سایت الگویی و تشکیل گروه های واتساپی از جمله اقداماتی است که می بایست انجام شود.
در این جلسه خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیته شیلات و رابط محققان معین حوزه شیلات غرب استان مازندران با سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران معرفی شدند.
در پایان هر یک از محققان معین حاضر در جلسه احکام خود را دریافت نمودند.