به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، مهندس طاهری امیری، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با صدور گواهی های جداگانه ای از خانم دکتر لشگری، رئیس این مرکز و همکارانشان که به عنوان محقق معین با آن مدیریت همکاری داشته اند جهت همکاری متعهدانه در پیشبرد اهداف ترویج و تحقق اهداف آرمانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه کشاورزی دانش محور در سال 1399 تقدیر و تشکر و اعلام رضایت نمود.