شهدا دعا داشتند؛ ادعا نداشتند
                                               نیایش داشتند؛ نمایش نداشتند
 حیا داشتند؛ ریا نداشتند
                                              رسم داشتند؛ اسم نداشتند

سالگرد شهادت

   امیر خلبان علی‌اکبر شیرودی

                                                                                                                            را   گرامی می‌داریم.

روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور