به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر سلطنت نجار لشگری، عضو هیأت علمی این مرکز طی ابلاغی از سوی دکتر آقایی، رئیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به عنوان عضو کارگروه ملی منابع ژنتیکی آبزیان منصوب شد. از مهمترین اهداف این کارگروه ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

§        برنامه ریزی و سیاست گذاری برای استفاده پایدر از منابع ژنتیکی آبزیان در دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی

§        نظارت بر وضعیت منابع ژنتیکی آبزیان در کشور

§        اطمینان از دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی آبزیان و تسهیم عادلانه مزایای حاصل از استفاده از این منابع

§        تقویت سیاستهای ملی و منطقه ای کشور و ظرفیت سازی در خصوص حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی آبزیان

§        ارائه راهکار برای توسعه همکاری و مشارکت میان بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی برای حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع ژنتیکی آبزیان کشور