به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور ساعت 7 روز یکشنبه 25 آبان 1399 تعداد 12 عدد ‌ماهی نر آزاد دریای خزر این مرکز پیرو درخواست مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت و هماهنگی های انجام شده از سوی اداره کل شیلات استان مازندران به مرکز شهید دکتر باهنر کلاردشت منتقل شد. این انتقال با هدف پشتیبانی و همکاری در عملیات بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر در سال 1399 و تداوم همکاری های پژوهشی و اجرایی دو مرکز انجام شد.