به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور ساعت 11:30روز یکشنبه 25 آبان 1399 تعداد 2202 عدد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 19/8 گرم و ساعت 12:30 نیز تعداد 1690 عدد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 19/4 گرم منتج از تکثیر مصنوعی سال 1398 مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت با هدف بازسازی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند و استراتژیک دریای خزر در ناحیه بالادست رودخانه دوهزار (منطقه پرده‌سر و چالدره دهستان دوهزار شهرستان تنکابن) رهاسازی شد. عملیات رهاسازی بچه‌ماهیان با همکاری اجرایی و نظارت کارشناسان اعزامی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (دکتر عرفانی و مهندس راست‌روان) انجام و قبل از رهاسازی سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی، هم‌دمایی و همسان سازی خصوصیات شیمیایی آب صورت پذیرفت.