به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، ساعت 12:45روز چهارشنبه 21 آبان 1399 تعداد 1920 عدد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 17/9 گرم منتج از تکثیر مصنوعی سال 1398 مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت با هدف بازسازی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند و استراتژیک دریای خزر در نزدیکی مصب رودخانه چشمه‌کیله تنکابن رهاسازی شد. خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر اسحاقی، مدیر کل شیلات استان مازندران و مهندس پاشازانوسی، رئیس مرکز شهید دکتر باهنر کلاردشت در این مرحله از رهاسازی حضور داشتند و رهاسازی بچه ماهیان پس از هم‌دمایی و همسان سازی خصوصیات شیمیایی آب انجام شد