به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور ساعت 11:10روز یکشنبه 18 آبان 1399 تعداد 2687 عدد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 15/9 گرم و ساعت 12 نیز تعداد 1787 عدد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 14/7 گرم منتج از تکثیر مصنوعی سال 1398 مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت با هدف بازسازی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند و استراتژیک دریای خزر در منطقه چالدره دهستان های دوهزار و سه­هزار شهرستان تنکابن رهاسازی شد. عملیات رهاسازی بچه‌ماهیان با همکاری اجرایی و نظارت کارشناسان اعزامی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (دکتر حقیقی، دکتر عرفانی و مهندس راست روان) انجام و قبل از رهاسازی سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی، هم‌دمایی و همسان سازی خصوصیات شیمیایی آب صورت پذیرفت.