به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور روز دوشنبه 12 آبان 1399 تعداد 4441 عدد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 13/7 گرم منتج از تکثیر مصنوعی سال 1398 مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت با هدف بازسازی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند و استراتژیک دریای خزر در میان‌دست رودخانه سردآبرود (روستای زوات) شهرستان چالوس رهاسازی شد. عملیات رهاسازی بچه‌ماهیان با همکاری اجرایی و نظارت کارشناسان اعزامی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (دکتر عرفانی و مهندس راست روان) انجام و قبل از رهاسازی سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی، هم‌دمایی و همسان سازی خصوصیات شیمیایی آب صورت پذیرفت.