به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، ساعت 11 روز چهارشنبه 7 آبان 1399 تعداد 1363 عدد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 19/75 گرم منتج از تکثیر مصنوعی سال 1398 مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت با هدف بازسازی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند و استراتژیک دریای خزر در پایین‌دست رودخانه دوهزار یکی از سرشاخه‌های مهم رودخانه چشمه‌کیله شهرستان تنکابن رهاسازی شد. عملیات رهاسازی بچه‌ماهیان با نظارت کارشناسان مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (دکتر عرفانی و دکتر ملک پور کلبادی نژاد) انجام و قبل از رهاسازی سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب، هم‌دمایی و همسان سازی خصوصیات شیمیایی آب صورت پذیرفت و توصیه‌های لازم جهت رعایت نکات بهداشتی و حفظ کیفیت بچه‌ماهیان حین حمل و نقل، بقا در محیط‌های طبیعی، مکان‌ها و زمان‌های رهاسازی با توجه به وزن بچه‌ماهیان و سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل از هر مرحله رهاسازی ارائه گردید.