به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور روز شنبه 14 تیر 1399 مراسم معارفه سرپرست کارشناس مسئول امور مالی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن برگزار شد. در ابتدا خانم دکتر نجار لشگری، رئیس مرکز به ارائه گزارش مختصری از اقدامات پژوهشی، ترویجی و عمرانی اخیر مرکز پرداختند. در ادامه مراسم معارفه آقای دکتر احداله بائی به عنوان "سرپرست کارشناس مسئول امور مالی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور" با حضور پرسنل مرکز برگزار شد. خانم دکتر نجار لشگری پس از قرائت ابلاغ سرپرست کارشناس مسئول امور مالی مرکز و آرزوی توفیق روزافزون ایشان در انجام وظایف محوله خواستار هماهنگی ایشان با سرپرست معاونت پژوهش و فناوری مرکز و همکاری کلیه پرسنل مرکز به خصوص اداری، مالی و پشتیبانی با ایشان شدند.