به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور روز شنبه 14 تیر 1399 مراسم معارفه سرپرست گروه فیزیولوژی تغذیه و تولید مثل مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن برگزار شد. در ابتدا خانم دکتر نجار لشگری، رئیس مرکز به ارائه گزارش مختصری از اقدامات پژوهشی، ترویجی و عمرانی اخیر مرکز ارئه پرداختند. در ادامه مراسم معارفه آقای دکتر سلمان ملک پور کلبادی نژاد به عنوان "سرپرست گروه فیزیولوژی تغذیه و تولید مثل مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور" با حضور پرسنل مرکز برگزار شد. خانم دکتر نجار لشگری پس از قرائت ابلاغ سرپرست گروه فیزیولوژی تغذیه و تولید مثل مرکز و آرزوی توفیق روزافزون ایشان در انجام وظایف محوله خواستار هماهنگی ایشان با سرپرست معاونت پژوهش و فناوری مرکز و همکاری کلیه پرسنل مرکز به خصوص محققین و کارشناسان تحقیقاتی با ایشان شدند..