به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور-تنکابن، سرکار خانم دکتر سلطنت نجارلشگری در روز شنبه 24 اسفند ماه 1398 طی حکمی از طرف دکتر محمود بهمنی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به سمت رئیس مرکز منصوب شدند.