به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، روز سه شنبه هشتم بهمن ماه 1398 سخنرانی علمی با عنوان "استرس در آبزیان" توسط دکتر سلمان ملک پور عضو هیات علمی و کارشناس بخش آبزی پروری مرکز، با حضور محققین و کارشناسان تحقیقاتی در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور برگزار شد. مقرر گردید جهت تبادل اطلاعات و تجربیات علمی، سخنرانی های علمی به صورت مداوم هر هفته، سه شنبه ها توسط پرسنل مرکز برگزار شود