به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، سرکار خانم دکتر سلطنت نجارلشگری در روز شنبه هفتم دی ماه 98 طی حکمی از طرف دکتر محمود بهمنی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به سمت سرپرست مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی تنکابن معرفی شد